توانمند سازی و ارتقاء کیفیت زندگی کودکان  و نوجوانان

توانمند سازی و ارتقاء کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان

- ارائه خدمات مشاوره و روان شناختی به کودکان و نوجوانان ، والدین و مربیان و توانمند سازی و ارتقاء کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان -ارائه طرحهای آموزشی ، توانمندسازی ، توانبخشی و مهارت افزایی وپیشگیری در حوزه کودکان ، نوجوانان ، والدین و مربیان

پژوهش در حوزه آزمونهای روان شناختی کودک و نوجوان

پژوهش در حوزه آزمونهای روان شناختی کودک و نوجوان

- پژوهش در حوزه آزمونهای روان شناختی مربوط به کودکان و نوجوانان ( از قبیل هوش ، استعداد تحصیلی ، حافظه ، ریاضی ، خلاقیت مهارتهای زندگی ، اهمال کاری ، حل مسئله و دیگر موارد .ارائه آموزشهای تخصصی خلاقانه به کودکان و نوجوانان، مربیان ، آموزگاران ، اولیاء و کودکان با نیازهای ویژه

صفحه 1 از 1

طراحی وتوسعه سامانه ساز تیرازیس